Life is made up of small pleasures. Happiness is made up of those tiny successes. The big ones come too infrequently. And if you don’t collect all these tiny successes, the big ones don’t really mean anything - Norman Lear, Television Producer
best html website maker software download

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Child Safety Promotion and Injury Prevention Research Center (CSIP)

CSIP NEW UPDATE!!

รวมข่าวความเคลื่อนไหว งานวิจัย, การลงพื้นที่เก็บข้อมูล,

ออกสื่อTV หรือวิทยุ , งานเสวนา, งานประชุมวิชาการ , การศึกษาดูงาน , กิจกรรมการให้ความรู้ในชุมชน , โรงเรียน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหน่วยงานต่างๆ

เกี่ยวกับความปลอดภัยในเด็ก


CSIP

learning center

สื่อการเรียนรู้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย

CSIP lศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย
และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

C&H กันน็อคปกป้องสมองเด็ก

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กไทย ได้ใช้หมวกกันน็อคที่ได้มาตรฐาน 
และมีการออกแบบแผ่นรองใน เพื่อความพอดีกับศีรษะเด็ก ที่มีขนาดแตกต่างหลากหลายตามอายุ เพศ และรูปร่าง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับศีรษะของเด็กแต่ละคน นำไปสู่ความปลอดภัยและลดการบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต จากการไม่สวมหมวกกันน็อค

อย่าลืมเด็กไว้ในรถ!!

ชีวิตเด็กไทยในรถโรงเรียน

สลดซ้ำซากลืมเด็กไว้ในรถ

เผยในบ้านเรามักพบมีเด็กเล็กถูกลืมทิ้งไว้ในรถ แล้วเสียชีวิตบ่อยครั้ง ที่คิดกันว่าเด็กเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจ ไม่ใช่ จริงๆแล้วเมื่อเด็กถูกขังอยู่ในรถ ความร้อนภายในรถจะสูงเกินกว่าที่เด็กจะรับไหว 5-10 นาทีแรก  อาจจะยังไม่อันตราย แต่ถ้าเลย 30 นาทีขึ้นไปเป็นชั่วโมง หลายชั่วโมง 

DekDontDrive

โครงการเด็กอายุไม่ถึง15ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์

เร่งรัฐตรวจสอบเครื่องเล่นงานวัด

ปัจจุบันเครื่องเล่นที่ให้บริการตามงานมหรสพต่างๆ ตาม งานวัด งานกาชาด ฯลฯ เช่น ม้าหมุน รถบัมพ์ซิ่ง ชิงช้าสวรรค์ เป็นเครื่องเล่นที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสูงมากกว่า 60% เนื่องจากเจ้าของกิจการไม่มีการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ขณะเดียวกันยังขาดการตรวจสอบความปลอดภัย จากหน่วยงานที่อนุญาตการตั้งเครื่องเล่น เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ

VIDEO :ความสนุกบนความเสี่ยง เครื่องเล่นงานวัด

กรณีเครื่องเล่น 'ปลาหมึก' ขณะเครื่องเล่นที่หมุนอยู่นั้น ทำให้เด็กที่กำลังสนุกกับเครื่องเล่นพลัดต­กลงมา บาดเจ็บสาหัส 2 คน เรื่องนี้ จึงถูกตั้งคำถามว่า เครื่องเล่นที่ไม่ได้มาตราฐานและไม่มีความ­ปลอดภัย พวกเขาเหล่านั้น กำลังตกอยู่บนความเสี่ยงภัยของเครื่องเล่น­หรือไม่?

" มวยเด็ก " ชกแล้วสมองเสื่อม!!

เมื่อพูดถึงการกระทำรุนแรงต่อเด็ก
หลายคนนึกถึงการทำร้ายร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศ
แต่หลายคนอาจไม่เคยทราบมาก่อนว่า ยังมีความรุนแรงต่อเด็กอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่แฝงอยู่ในกีฬาที่เรียกได้ว่า เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของสังคมไปแล้วนั่นคือ

VIDEO:นักมวยเด็ก กับการขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

นักกีฬามวยไทย ที่มักจะฝึกฝนอยู่ในค่ายกันตั้งแต่อายุยัง­น้อย หรือที่เรียกว่านักมวยเด็ก แน่นอนว่ากีฬามวยต้องใช้ความชำนาญ จึงจำเป็นต้องฝึกปรือร่างกายในพร้อมทั้งใน­ด้านทักษะและความแข็งแรง แต่กีฬาที่ใช้ความรุนแรงเหล่านี้ส่งผลกับต­ัวนักมวยเด็กอย่างไร หากยังต้องเดินในเส้นทางนี้ พวกเขาควรได้รับการดูแลอย่างไร?

โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความ­ปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

VIDEO : มวยเด็ก ชกแล้วสมองเสื่อม ไอคิวลด 

คุณพิภพ ธงไชย ร่วมพูดคุยกับ ศ.พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ หัวหน้าโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก และ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยและติดตามกลุ่มนักมวยเด็ก 

ร่วมพูดคุยถึงสุขภาพของเด็กที่เข้าสู่วงการ "มวย" ตั้งแต่เด็ก และผลวิจัยการบาดเจ็บของนักมวยเด็ก ที่ไม่ใช่เพียงร่างกาย แต่ยังเสี่ยงต่อการบาดเจ็บต่อสมองอีกด้วย

มวยเด็ก – กีฬา หรือ อาชีพ

“ค่าตอบแทน” ที่แลกด้วย “ชีวิต”

เรียกร้องให้การกีฬาแห่งประเทศไทยแก้ไข พ.ร.บ. มวย 2542 ห้ามเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ชกมวยไทยอาชีพ

" ห้ามเด็ก 6 ขวบ
นั่งรถมอเตอร์ไซค์ !! "

ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นการออกฉลากคำเตือน “ ไม่สมควรให้เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี หรือ เด็กที่เท้ายังไม่ถึงที่วางเท้า โดยสารรถจักรยานยนต ์ ” เป็นการเตือนให้รับรู้ถึง..อุบัติเหตุ มิได้บังคับใช้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์

แนะออก กม.ห้ามเด็กนั่งมอเตอร์ไซค์

สัมภาษณ์ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 

เกี่ยวกับการออก กม.ห้ามเด็กนั่งมอเตอร์ไซค์ ในรายการที่นี่ไทยพีบีเอส.

CDD Child Death Deliberation 

เปนกลยุทธและเครื่องมือเพื่อสรางความเขาใจถึงเหตุและปจจัยการเสียชีวิตของเด็กจากอุบัติเหตุและความรุนแรงอยางเปนระบบ ผลการวิเคราะหนี้ จะนําไปสูแนวทางการปองกันการเสียชีวิตในเด็กราย อื่นๆ ตอไป      กระบวนการ CDD  เปนกระบวนการที่จะทําใหเกิดการพิเคราะหขอมูลการตายของเด็กจากเหตุภายนอก  หรือเหตุผิดธรรมชาติ โดยการทํางานรวมกัน ของหลากหลายวิชาชีพ  และหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเสียชีวิตของเด็ก ทั้งในระดับทองถิ่นและสวนกลาง เชน เจาหนาที่ดานกฎหมาย ตํารวจ อัยการ เจาหนาที่คุมครองเด็ก แพทย พยาบาล เจาหนาที่ชันสูตรศพ นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา เปนตน การพิเคราะหขอมูลแบบบูรณาการนี้ จะนําไปสูความรวมมือในการขับเคลื่อนนโยบาย และการปฏิบัติเพื่อปองกันการเกิดเหตุซ้ำ จากหนวยงานตางๆอยางมีพลัง ทั้งในระดับทองถิ่นและในระดับชาติ

Child Abuse

ความรุนแรงในเด็ก เป็นปัญหาสำคัญของสังคมที่ต้องเร่งดำเนินการ ทั้งด้านการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน

ชุมชนปลอดภัย

กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน  มีความสำคัญต่อสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งหลักการดำเนินงานของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องยึดหลักความร่วมมือกันของคนในชุมชนเป็นพื้นฐาน ตลอดจนต้องมีการประเมินกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนที่มีความถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยที่กำลังดำเนินการและที่จะจัดทำต่อไปในอนาคตบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น

โครงการก่อนวัย15ปี ไม่ขับขี่มอเตอร์ไซค์

มอเตอร์ไซค์ ปลอดภัย หรือ เสี่ยงอันตราย ? ผลการจัดอันดับรายงานการเกิด“อุบัติเหตุบนท้องถนน” ทั่วโลก ปี 2558 โดยองค์การอนามัยโลก พบว่าประเทศไทยเสี่ยงอันตรายอยู่ในอันดับ 2 ของโลกและสูงเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มอาเซียน 

Safe Kids WalkThisWay

อุบัติเหตุทางถนน เป็นสาเหตุการตายของเด็กอันดับ 2 ของเด็กไทย (จมน้ำอันดับ 1) ประมาณ 1,000 รายต่อปี กลุ่มเด็กเดินเท้าจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงจากการถูกรถชน ขณะเดินไป-กลับบ้านและโรงเรียน พบการเสียชีวิตกว่า 200 รายต่อปี ในขณะที่การบาดเจ็บมีจำนวนกว่า 3,000 รายต่อปี 

กลุ่มงานสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก

การบาดเจ็บเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นสาเหตุนำการตายในเด็กไทยในปัจจุบัน และยังมีแนวโน้มที่จะก่อปัญหามากขึ้นอีกในอนาคต ประสบการณ์จากประเทศพัฒนาบ่งบอกว่าการวิจัยเพื่อให้รู้ถึงปัจจัยเสี่ยงและวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และมีพันธะจะนำสู่การปฏิบัติ (research to practice) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และนโยบายสาธารณะการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้นั้นจำเป็นต้องมีการให้ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง สร้างกระแสสังคม เคลื่อนไหวผู้กำหนดนโยบายในเวลาเดียวกัน

โครงการบ้านปลอดบุหรี่

ควันบุหรี่ ส่งผลกระทบด้านสุขภาพทั้งต่อตัวผู้สูบและคนไม่สูบ(แต่ได้รับสูดดมควัน) หรือที่เรียกกันว่า “ควันบุหรี่มือสอง” คือ ควันจากปลายมวนบุหรี่ที่จุดไฟ และควันที่ผู้สูบบุหรี่สูดเข้าไปและหายใจออกมา ประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด และมีถึง 70 ชนิด ที่เป็นสารก่อมะเร็ง ควันบุหรี่มีผลต่อผู้สูบและผู้ไม่สูบได้รับควันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และที่สำคัญที่น่าเป็นห่วงมาก คือ ควันบุหรี่มีผลต่อเด็ก

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ผู้บุกเบิกอุบัติเหตุในเด็กของประเทศไทย

" ส่วนที่ผมเข้ามาจับงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุและ
ความรุนแรงในเด็กนั้น เพราะเป็นหลักปฏิบัติว่าเวลาที่เด็กมาฉีดวัคซีน
กุมารแพทย์ต้องแนะนำการดูแลสุขภาพซึ่งมีทั้งหมด 7 เรื่อง
หนึ่งในนั้นคือการป้องกันอุบัติเหตุ "

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก 

ผู้บุกเบิกงานอุบัติเหตุในเด็กของประเทศไทยเป้าหมายเพื่อลดอัตราการตายในเด็กตั้งแต่ อายุ 0-15 ปี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่ 
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

CONTACTS
Email: admin@lickey.cn
Phone: (66)-2-644-9080-1 ext.19
Fax: +1 (66)-2-644-9080-1 ext.22

social media